Baklava tarifi (Gaziantep)

Baklava tarifi (Gaziantep)

Baklava deyince akl?m?za hemen gaziantep gelir i?te o me?hur gaziantep baklavas?n?n tarifi . Malzeme 1 kg. sert bu?day unu 3 yumurta 10 gr. tuz 50 gr. ni?asta 1 kg. sade ya? 500 gr. antepf?st??? içi 500 gr. süt 50 gr. irmik 750 gr. ?eker 350 gr. su Tarifi Un tezgah üzerine daire ?eklinde dökülerek ortas? bo? b?rak?l?r. Üç yumurta tuz ile ç?rp?larak az miktarda su ilave edilir ve unla yo?rulur. Yo?urma s?ras?nda hamurun üzerine hafif su serpilerek kulak memesi yumu?akl???na gelinceye kadar yo?rulur. Hamur fitil ?eklinde uzat?larak iki parmak eninde kesilir (her biri yakla??k 75-100 gr) el ile yass?la?t?r?l?r. Tekrar hafif ni?asta serpilerek üst üste konur.(6-12 adet aras?). Ve bu hamurlar aç?l?r. Hamurlar oklavayla kenar?ndan ortas?na do?ru inceltilir. Hamurun yar? çap? 25-30 cm. olunca elle ni?asta serpilerek hamur üst üste getirilir. Ba?taki i?lem 3 defa tekrarlan?r. Hamur eni 60 boyu 120-140 cm. kadar aç?l?r. Aç?lan hamur baklava yap?lacak tepsinin büyüklü?ünde kesilir. Bunlar küçük oklavaya sar?l?r. ?çinden en pürüzsüz olan iki tanesi yüzlük ve yüzlük alt? olarak seçilir. Tepsiye ince bir kat ya? sürülür. Tepsi büyüklü?ünde kesilen yufkadan oklava ile iki kat serilir. Bu i?lem 12 veya 14 kat yufka serilene kadar devam eder. Daha önceden haz?rlanm?? krema halindeki kaymak tepsiye dökülüp b?çak ile iyice yay?l?r. Üzerine çekilmi? f?st?k serpilir ve üstü aç?lan yufka ile dö?enir. Üstüne yüzlük diye ayr?lan hamurdan 10-12 kat serilir. Aralar?na ya? at?l?r. Kenarlar? düzeltilir. Keskin dilim b?ça?? ile mekik, muska ve parmak kare ?eklinde kesilir, eritilmi? s?cak ya? üzerinde gezdirilir ve f?r?na verilir. F?r?n 230-260 derecede olmal?d?r. F?r?nda baklavalar sürekli yer de?i?tirerek sürekli çevrilir. Baklava 4-5 dk. sonra haz?r olur. Daha sonra dilim halinde kesilen yerlerin aras? b?çak ile aç?l?r. Ate? üzerinde 2-3 dk. tutulur ve ?eker verme i?lemine ba?lan?r. 1 kg. ?eker 350 gr. su ile iyice kaynat?l?p k?vam yap?l?r. Kepçeyle üzerine s?cak olarak yava?ça yedirilir. Oynat?lmayarak so?uyuncaya kadar bekletilir ve servise haz?r hale gelir. Kayma??n haz?rlanmas?; 500 gr. süt ate? üzerinde kaynat?l?r. Sonra irmik yava? yava? bo?alt?l?r ve devaml? kar??t?r?l?p so?umaya b?rak?l?r.